512 486 712 eltech_zlotow@vp.pl

USŁUGI ELEKTRYCZNE – OFERTA

PRACE WYSOKOŚCIOWE – PROJEKTOWANIE, KONSERWACJE, REMONTY

Wykonujemy prace wysokościowe m.in.:
PRZEGLĄDY, KONSERWACJE, PROJEKTOWANIE, MODERNIZACJE, WIEŻE P. POŻ., MASZTY WRAZ Z SYSTEMAMI ANTENOWYMI
Prace projektowe, oceny i ekspertyzy techniczne w zakresie: wieże, maszty stalowe, kratowe, rurowe, drewniane, żelbetowe
• opracowania projektowe nowych masztów, wież
• ekspertyzy i oceny techniczne istniejących
• przeglądy budowlane roczne , pięcioletnie, okresowe
• rektyfikacje, pomiary geodezyjne pionowości , kąta skrętu , niwelacja
• pomiary i regulacja sił w odciągach linowych
• wymiany istniejących masztów na nowe

Utrzymanie sprawności technicznej masztów, wież i systemów antenowych:
• konserwacje, remonty, malowanie konstrukcji stalowych i drewnianych,
• smarowanie odciągów linowych smarownicą dokową,
• pomiary urządzeń antenowych, instalacji odgromowych i uziomowych,
• wymiana lin odciągowych, zacisków, naprężników i osprzętu,
• prace wysokościowe, demontaże i montaże.

Wykonywaliśmy już remonty, przeglądy, konserwacje masztów, wież p.poż. i systemów antenowych, oraz opracowania i ekspertyzy m.in. dla Enea Operator Sp. z o.o Szczecin oraz Komendy Wojewódzkie Policji w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Nadleśnictwa, Zakłady Karne i Areszty Śledcze, Straże Pożarne, szpitale, obiekty łączności komunalne, Straże Graniczne.

Działamy na terenie całej Polski!

prace wysokościowe
prace na wysokościach

UKŁADY POMIAROWE TPA

Oferuje usługi w zakresie przeprojektowywania układów pomiarowych energii elektrycznej do zdalnego odczytu, (dostosowanie do TPA).

Zasada TPA (ang. Third Party Access) – zasada polegająca na udostępnieniu przez właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej stronom trzecim w celu dostarczenia energii elektrycznej klientom strony trzeciej.
Dzięki zastosowaniu zasady TPA, możliwa staje się demonopolizacja rynku energii elektrycznej. Odbiorcy końcowi maja prawo dokonania wolnego wyboru dostawcy, co skutkuje wzmocnieniem konkurencji na rynku i obniżeniem cen.

Przebudowa układów pomiarowych polega na: • Uzgodnieniach z zakładem energetycznym. • Wykonaniu projektu. • Zatwierdzeniu projektu przez zakład energetyczny. • Wymianie przekładników pomiarowych (prądowych i/lub napięciowych)* • Wymianie liczników energii elektrycznej (liczniki czterokwadrantowe) i ich parametryzacji* • Wymianie listew SKa*. • Wymianie okablowania układu*. • Montażu zegara synchronizującego (DCF-77 lub GPS)*. • Montażu modułów komunikacyjnych dla zakładu energetycznego i klienta (GSM/GPRS, RS485)*. • Montażu zasilaczy UPS dla dostarczania gwarantowanego napięcia zasilającego*. • Uruchomieniu układu i odbiorze przez zakład energetyczny. * Uzależnione od budowy i stanu układu pomiarowego.
układy pomiarowe TPA

KONSERWACJA UDT

1. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych 2. Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny 3. Dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny 4. Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym 5. Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny 6. Żuraw samojezdny 7. Żuraw przenośny 8. Wyciąg towarowy 9. Wózek jezdniowy podnośnikowy 10. Podest ruchomy załadowczy na pojeździe 11. Podest ruchomy przejezdny 12. Dźwig budowlany

1. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych

Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych to urządzenie składające się z podestu i mechanizmu podnoszenia, najczęściej o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym; montowane w celu zniesienia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa potoczna: platforma, winda, krzesełko.

Wszystkie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych podlegają dozorowi technicznemu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

urządzenia do przemieszczania niepełnosprawnych
suwnice i wyciągniki

2. Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny

Suwnica to dźwignica pracująca w ruchu przerywanym; złożona z przemieszczającej się po torach konstrukcji nośnej i poruszającej się po niej wciągarki lub wciągnika, przeznaczona do podnoszenia ładunków w pionie i poziomie; w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, skrajnymi położeniami toru jazdy wciągarki lub wciągnika oraz suwnicy.

Suwnice – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu.

Wciągnik to dźwignica przystosowana do pionowego podnoszenia ładunku najczęściej za pomocą liny lub łańcucha z wykorzystaniem elementu chwytnego zazwyczaj haka; przeznaczony do przemieszczania ładunków w pionie; konstrukcyjnie zazwyczaj przystosowane do jazdy po nieruchomym torze jezdnym w wersji stacjonarnej, zapewniającej pracę w jednym miejscu (bez możliwości przejazdu); obudowa mechanizmu podnoszenia stanowi jego konstrukcję nośną.

Wciągarka to dźwignica przystosowana do pionowego podnoszenia ładunku za pomocą liny lub łańcucha z wykorzystaniem elementu chwytnego zazwyczaj haka; przeznaczony do przemieszczania ładunków w pionie; konstrukcyjnie zazwyczaj przystosowane do jazdy po nieruchomym torze jezdnym w wersji stacjonarnej, zapewniającej pracę w jednym miejscu (bez możliwości przejazdu); zespół mechanizmów jest zabudowany na odrębnej konstrukcji nośnej, którą może stanowić rama stała, przesuwana lub przejezdna.

Nazwa potoczna: elektrowciąg.

Wciągniki i wciągarki – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu; jednak dla wciągników i wciągarek z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg oraz wciągników i wciągarek z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg ustalono formę dozoru uproszczonego (urządzenia nie wymagają zgłoszenia do UDT i badań, ale należy zapewnić konserwację i obsługę przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; uprawnienia do obsługi nie są wymagane przy urządzeniach z napędem ręcznym).

Żuraw stacjonarny to dźwignica składająca się z zamontowanego na stałe do podłoża słupa, na którym osadzono wysięgnik wykonujący ruch obrotowy; kąt obrotu wysięgnika może być ograniczony parametrami żurawia, ale może też wynosić nawet pełne 3600; po obrotowym wysięgniku przemieszcza się wciągnik, będący podzespołem podnoszącym ładunek; żuraw stacjonarny nie musi posiadać słupa – wysięgnik może być przymocowany np. do ściany lub maszyny.

Nazwa potoczna: żurawik warsztatowy.

Żurawie stacjonarne – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu;
jednak dla żurawi stacjonarnych z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg ustalono formę dozoru uproszczonego (urządzenia nie wymagają zgłoszenia do UDT i badań, ale należy zapewnić konserwację przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

3. Dźwignik o ruchu prostoliniowym stacjonarny

Dźwignik o ruchu prostoliniowym stacjonarny to urządzenie służące do pionowego przemieszczania obiektów, zwykle na niewielką wysokość, przy wykorzystaniu napędu elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego.

Nazwa potoczna: podnośnik samochodowy, stół technologiczny.

Dźwigniki o ruchu prostoliniowym stacjonarne – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. Nr 4, poz. 43).

Dźwignik o ruchu prostoliniowym
Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym

4. Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym

Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym to urządzenie służące do przemieszczania ładunków, zwykle na niewielką wysokość, przy wykorzystaniu napędu zazwyczaj hydraulicznego, zamontowane na pojeździe.

Nazwa potoczna: na samochodach np. do wywozu śmieci – hakowiec, hak, bramowiec, brama.

Dźwigniki o ruchu nieprostoliniowym – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. Nr 4, poz. 43).

5. Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny

Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny to urządzenie służące do pionowego przemieszczania ładunków, zwykle na niewielką wysokość, przy wykorzystaniu napędu elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego, przystosowane do zmiany miejsca pracy przez przestawienie / przenoszenie za pomocą innych urządzeń lub ręcznie.

Nazwa potoczna: podnośnik samochodowy.

Dźwigniki o ruchu prostoliniowym przenośne – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu; jednak dla dźwigników przenośnych o udźwigu do 2000 kg i jednocześnie innych niż te, w których jest dopuszczalne wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem podczas normalnej eksploatacji albo przenośnych do podnoszenia całych pojazdów, ustalono formę dozoru uproszczonego (urządzenia nie wymagają zgłoszenia do UDT i badań, ale należy zapewnić konserwację przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. Nr 4, poz. 43).

dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny
żuraw samojezdny

6. Żuraw samojezdny

Żuraw samojezdny to dźwignica na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym, używana głównie do prac przeładunkowych i montażowych; składa się z wciągarek i wychylnego wysięgnika, co pozwala na podnoszenie i opuszczanie ciężaru oraz jego przemieszczanie.

Nazwa potoczna: dźwig.

Wszystkie żurawie samojezdne podlegają dozorowi technicznemu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

7. Żuraw przenośny

Żuraw przenośny (przeładunkowy) to dźwignica zamontowana na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią lub z tyłu pojazdu, służąca do załadunku towaru na samochód oraz jego rozładunku; w tym żurawie leśne służące do załadunku i rozładunku drewna (zalicza się tu również harvester’y i forwarder’y – specjalistyczne maszyny przeznaczone do zrywki lub/i transportu drewna).

Nazwa potoczna: dźwig do drewna, do zrywki (dotyczy harvester’ów i forwarder’ów)

Wszystkie żurawie przenośne (przeładunkowe) podlegają dozorowi technicznemu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

żuraw przenośny
wyciąg towarowy

8. Wyciąg towarowy

Wyciąg towarowy to platforma przesuwana po maszcie o konstrukcji przypominającej drabinę, mocowanym do przewoźnego podwozia i opuszczanym w sposób pochyły na dach (strop) budynku; na platformie tej transportowane są materiały budowlane na wyższe poziomy.

Nazwa potoczna: drabina, skip.

Wyciągi towarowe – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

9. Wózek jezdniowy podnośnikowy

Wózek jezdniowy podnośnikowy to mechaniczny pojazd kołowy o napędzie silnikowym (spalinowym, elektrycznym lub zasilanym gazem), stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu, używany głównie do prac załadunkowych i rozładunkowych.

Nazwa potoczna: wózek widłowy, widlak, paleciak.

Wózki jezdniowe podnośnikowe – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

wózek jezdniowy podnośnikowy
podest ruchomy załadowczy

10. Podest ruchomy załadowczy na pojeździe

Podest ruchomy załadowczy na pojeździe to urządzenie (platforma) służące do podnoszenia ładunków w celu ich załadunku lub rozładunku, zazwyczaj o napędzie hydraulicznym, zamontowane na pojeździe.

Nazwa potoczna: winda / klapa załadowcza na samochodzie.

Podesty ruchome załadowcze na pojeździe – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

11. Podest ruchomy przejezdny

Podest ruchomy przejezdny to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu; składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia; może występować w wersji przegubowej lub nożycowej.

Nazwa potoczna: kosz.

Podesty ruchome przejezdne – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

podest ruchomy przejezdny
dźwig budowlany

12. Dźwig budowlany

Dźwig budowlany to stosowany do pionowego przemieszczania ludzi i ładunków (dźwig osobowo – towarowy) lub wyłącznie ładunków (dźwig towarowy); przemieszczani ludzie i/lub ładunki znajdują się w kabinach lub na pomostach poruszających się wzdłuż prowadnic pionowych (lub nachylonych w stosunku do pionu pod niewielkim kątem).

Nazwa potoczna: winda.

Wszystkie dźwigi budowlane podlegają dozorowi technicznemu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

USŁUGI ELEKTRYCZNE I NADZÓR ENERGETYCZNY

Oferujemy wszelkie usługi elektryczne w budownictwie i przemyśle. • instalacje zasilania i rozdział energii do 30kV , • układy sterowania maszyn i urządzeń • kompensacja mocy biernej • dobór zabezpieczeń przeciążeniowych •automatyka i sterowanie , oświetlenie , serwis.

Nadzór energetyczny nad eksploatacją, analizy taryf i zużycia energii elektrycznej, minimalizacja kosztów opłat odbiorcy.

•Nadzór energetyczny nad eksploatacją,
• Analizy taryf i zużycia energii elektrycznej,
• Minimalizacja kosztów opłat odbiorcy.
• Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych
• Prowadzenie nadzoru nad pracami podległych elektryków,
• Zapobieganie ewentualnym awariom
• Planowanie, planowanie i nadzorowanie inwestycji i remontów,
• Współpraca z zewnętrznymi Wykonawcami, oraz dostawcami: energii elektrycznej , cieplnej, gazu, wody
• Instrukcje eksploatacji i obsługi urządzeń energetycznych

Eltech Złotów usługi elektryczne
Usługi elektryczne

POMIARY OCHRONNE ELEKTRYCZNE I GAZOWE

Pomiary elektryczne ochronne do napięcia 30 kV:
• SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
-podstawowej i dodatkowej
• REZYSTANCJI IZOLACJI
-przewodów, kabli, elektronarzędzi ,urządzeń spawalniczych, silników, urządzeń grzewczych, transformatory, rozdzielnie
• REZYSTANCJI UZIEMIEŃ OCHRONNYCH I ROBOCZYCH
– instalacji odgromowych budynków i budowli
– zbiorniki paliw, silosy, suszarnie, wieże, maszty
• REZYSTANCJI POSADZEK
– lakiernie
– przemysł drukarski
• NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
– pomieszczenia biurowe
– przemysłowe
– handlowe

Pomiary ochronne elektryczne i gazowe

NADZÓR ENERGETYCZNY

systemy zasilania awaryjnego

SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO – AGREGATY, UPS

Wykonujemy instalacje elektryczne we wszelkich budynkach i obiektach przemysłowych.

HANDEL

Zaopatrzenie firm oraz handel artykułami elektrycznymi, projektowanie, pomoc techniczna, kompletacja dostaw: • APARATURA ŁĄCZENIOWA styczniki, przekaźniki, wyłączniki silnikowe, przyciski sterownicze • APARATURA INSTALACYJNA wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe, ochronniki przepięciowe, osprzęt instalacyjny • OŚWIETLENIE I ŹRÓDŁA ŚWIATŁA systemy oświetlenia i źródła światła renomowanych firm • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA sterowniki, przemienniki częstotliwości, układy łagodnego rozruchu, czujniki, systemy zdalnego sterowania • ROZDZIAŁ ENERGII komponenty do rozdziału energii • PRZEWODY I KABLE sterownicze, do odbiorników ruchomych i przenośnych, do układania na stałe, słaboprądowe.

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE ELTECH S.C.

Małgorzata i Ryszard Sieja
ul. Plażowa 22
77-400 Złotów
tel. 512 486 712
fax. 067 263 30 47

Adres do korespondencji i dostaw:

Biuro Techniczno-Handlowe PTH ELTECHs.c.
77-400 Złotów, ul.C.K.Norwida 5/7
T: 67 263 30 47/48 F: 67 263 3047/48 w 24

Właściciel inż. Ryszard Sieja

Stosujemy cookies i inne technologie WIĘCEJ INFORMACJI

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
• Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
• Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
• Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszej strony
Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Zamknięcie i dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę